Giới thiệu

Giới thiệu

Viện Quản trị kinh doanh được thành lập theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐT của Hội đồng trường đại học Thương mại dựa trên nền tảng của Khoa Quản trị kinh doanh trước đây. Tiếp nối truyền thống lịch sử hơn 60 năm, Viện Quản trị kinh doanh hướng đến mục tiêu phát triển:  

  • Nâng tầm vị thế của Viện Quản trị kinh doanh góp phần nâng cao uy tín và vị thế của trường Đại học Thương mại; góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển của nhà Trường;
  • Trở thành một trong những đơn vị có đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đảm bảo phẩm chất và năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
  • Tạo ra cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn trong hoạt động đào tạo ngành quản trị kinh doanh thông qua đa dạng hóa hình thức đào tạo bao gồm đào tạo tập trung, đào tạo theo địa chỉ ứng dụng, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn; phát triển đào tạo ngành quản trị kinh doanh ở các trình độ đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ;
  • Tạo lập cơ hội và điều kiện để triển khai cung ứng dịch vụ tư vấn và chuyển giao tri thức quản trị kinh doanh cho các cá nhân/tổ chức có nhu cầu của xã hội;
  • Mở rộng cơ hội phát triển quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nướcliên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện được nhà trường phân công;
  • Nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Viện Quản trị kinh doanh trên các phương diện đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
Xem thêm