Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh
Thông tin nhân sự


Họ tên PGS. TS Trần Văn Trang
Chức danh chính Trưởng Bộ môn
Thuộc bộ phận Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh
Ngày sinh 26/09/1977           Nơi sinh: Bắc Ninh
Địa chỉ email tranvotrang@tmu.edu.vn
Điện thoại di động 0965322166
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 
1. Họ và tên: TRẦN VĂN TRANG
2. Năm sinh: 1977 3. Nam/Nữ: Nam  
4. Học hàm: PGS Học
Học vị: Tiến sĩ 
Năm được phong: 2020
Năm đạt học vị: 2010
 
5. Chức vụ công tác: Trưởng Bộ môn Quản trị TNKD
6. Địa chỉ nhà riêng: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại NR: 0965 322 166
E-mail: tranvotrang@tmu.edu.vn
7. Cơ quan công tác:
Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại
Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3764 3219
Website: www.tmu.edu.vn
8. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Thương Mại QTKD 1999
Thạc sỹ Đại học Kinh tế quốc dân – CFVG QTKD 2001
Thạc sỹ NC Đại học Grenoble 2 – Pháp QTKD 2002
Tiến sỹ Đại học Bretagne Occidentale –
Pháp
QTKD 2010
 
9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Pháp Tốt Tốt Tốt Tốt
2 Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt Tốt
10. Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm ... đến năm...)
Vị trí công tác Lĩnh vực
chuyên môn
Cơ quan công tác
2000 – đến nay Giảng viên QTKD Khoa QTKD – Đại học TM
       
11. Các bài báo khoa học được công bố

TT

Tên bài báo
Tác giả hoặc
đồng tác giả
Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học
đã đăng )
Năm công bố
1. Tran Van Trang et LE Quan, « La mutation entrepreneuriale récente et la perspective de développement d’une culture entrepreneuriale
au Vietnam », Actes du 10è JS du réseau entrepreneuriat de l’AUF, Antananarivo –
Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế AUF tại Madagascar 2007
             
 
  Madagascar, 23 -26 mai 2007.      
2. Tran Van Trang, « Tinh thần kinh doanh
Việt Nam từ góc nhìn lịch sử, văn hóa », Tạp chí Khoa học Thương Mại, số 21, 2008.
Tác giả Tạp chí Khoa học Thương Mại 2008
3. Tran Van Trang, « L’effet de la sensibilisation à l’entrepreneuriat sur l’intention de créer une entreprise, le cas des CEE à Hanoi », Actes du 20è Conférence du Cedimes, Québec, Octobre 2010 Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế Cedimes lần thứ 20 tại Québec – Canada. 2010
4. Tran Van Trang, « La perception de la carrière entrepreneuriale des étudiants, le cas du Vietnam », Journal of Social Management, Vol. 9. Tác giả Journal of Social Management 2011
5. Trần Văn Trang (2011), « Ý định và nhận thức của sinh viên về khởi nghiệp : kết quả điều tra thực nghiệm », Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế - Hội nhập : hợp tác và cạnh tranh tại TP HCM, NXB Thống kê. Tác giả Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế - Hội nhập : hợp tác và cạnh tranh tại TP HCM, NXB
Thống kê
2011
6. Trần Văn Trang (2012), « Hiệu quả của chương trình đào tạo về khởi nghiệp ở Việt Nam », Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế lần 2 – Hội nhập : cơ hội và thách thức tại Đà Nẵng, NXB Thống kê. Tác giả Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế lần 2 – Hội nhập : cơ hội và thách thức tài Đà Nẵng, NXB Thống kê. 2012
7. Trần Văn Trang, Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Quang Vĩnh (2012), “The Study of Relationship between Career Plateau, Job Satisfaction and Intent to Leave: Evidence from Vietnamese Companies”, Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế lần 2 – Hội nhập : cơ
hội và thách thức tài Đà Nẵng, NXB Thống kê
Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế lần 2 – Hội nhập : cơ hội và thách thức tài Đà Nẵng, NXB Thống kê 2012
8. Trần Văn Trang và Đàm Văn Khanh (2013),
« Entrepreneurial intentions in vietnam : a comparative analysis among business and engineering students », Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 3 – Hội nhập quốc tế - Thành tựu và những vấn đề đặt ra, NXB Thống kê, Hà Nội 11/2013
Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 3 – Hội nhập quốc tế - Thành tựu những vấn đề đặt
ra, NXB Thống kê, Hà Nội 11/2013
2013
9. Trần Văn Trang và Nguyễn Quang Vĩnh (2014), « Willingness to Apply the Green Supply Chain Management in Hotel
Industry”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế : Những
Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế : Những vấn đề quản Kinh tế và Quản trị 2014
 
  vấn đề quản lý Kinh tế và Quản trị kinh doanh hiện đại, 5/2014.   kinh    doanh hiện đại, 5/2014  
10. Trần Văn Trang, Nguyễn Quang Vĩnh và Nguyễn Việt Anh (2015), « Willingness to Apply the Green Supply Chain Management in Hotel Industry”, Global Journal of Advanced Research, Vol-2, Issue-1, pp 321-
334.
Đồng tác giả Global Journal of Advanced Research 2015
11. Trần Văn Trang, Nguyễn Quang Vĩnh và Nguyễn Việt Anh (2015), “The influence factors for motivating to engage university and industry in Vietnam in technology transfer”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế
: Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, vai trò của trường đại học và các tổ chức nghiên cứu, Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 3/2015
Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế : Doanh nghiệp hội ở Việt Nam, vai trò của trường đại học và các tổ chức nghiên cứu,
Đại học Kinh tế Quốc dân
2015
12. Trần Văn Trang, Nguyễn Quang Vĩnh (2015),
, “Tourism Promotion in Crisis Period - An Application of AHP Method”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế - Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách Khoa, ngày 12/11/2015.
Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Viện Kinh tế và Quản lý Đại học Bách Khoa, 11/2015 2015
13. Tran Van Trang và Nguyễn Thị Phương Thảo (2015)“The Relationship between the Leadership Competences and the Project Performance: Case of the Association of Cities of Vietnam”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế - Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách Khoa, ngày 12/11/2015. Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Viện Kinh tế Quản lý Đại học Bách            Khoa, 11/2015 2015
14. Trần Văn Trang và Đỗ Thị Lan Anh (2015), “Nghiên cứu sự hài lòng về công việc của lao động phi chính thức trên địa bàn Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Kinh tế phi chính thức, Đại học Thương Mại, 16/11/2015. Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Kinh tế phi chính thức, Đại học Thương Mại, 16/11/2015 2015
15. Trần Văn Trang (2015), « Văn hoá doanh nghiệp và xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong bối cảnh mới », Kỷ yếu hội thảo Khoa học, Khoa Quản trị doanh nghiệp, Đại học Thương Mại, 10/2015. Tác giả Kỷ yếu hội thảo Khoa học, Khoa Quản trị doanh nghiệp, Đại học Thương Mại 2015
16. Trần Văn Trang (2015), “Vận dụng phương
pháp giảng dạy tích cực trong giảng dạy về Quản trị kinh doanh”, Kỷ yếu hội thảo khoa
Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học ‘Đổi mới phương pháp giảng
dạy      theo     định
2015
 
  học ‘Đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực người học tại các cơ sở đào tạo đại học ngoài công lập’, tháng 5/2015, ISBN 978-604-927-967-6.   hướng phát triển năng lực người học tại các cơ sở đào tạo đại học ngoài công lập’, tháng 5/2015, ISBN 978-
604-927-967-6.
 
17. Trần Văn Trang và Lương Tuấn Anh (2016), “Using DEA models to evaluate the efficiency of LienVietPostbank in Hanoi”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập - Cơ hội và thách thức, Đại học Kinh tế Huế 27/4/2016. Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập - Cơ hội và thách thức, Đại học Kinh tế Huế 27/4/2016. 2016
18. Trần Văn Trang (2016), “Bàn về các bộ tiêu chuẩn và các nguyên lý của hệ thống quản lý chất lượng”, Kỷ yếu hội thảo Khoa học, Khoa Quản trị doanh nghiệp, Đại học Thương Mại, 5/2016. Tác giả Kỷ yếu hội thảo Khoa học, Khoa Quản trị doanh nghiệp, Đại học Thương  Mại, 5/2016 2016
19. Trần Văn Trang (2017), “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả lãnh đạo – Nghiên cứu thực nghiệm trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam”, Tạp chí Công Thương số 6, 5/2017. Tác giả Tạp chí Công Thương số 6, 5/2017. 2017
20. Trần Văn Trang và Nguyễn Tuấn Anh (2017), “The influence of external factors on entrepreneurial opportunity exploitation of young people in Hanoi”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế - Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách Khoa, 11/2017. Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc tế - Viện Kinh tế và  Quản lý, Đại học Bách Khoa, 11/2017. 2017
21. Trần Văn Trang (2018), “Nghiên cứu khởi nghiệp: lịch sử, cách tiếp cận và các định hướng nghiên cứu trong bối cảnh hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, Trường Đại học Thương Mại và VCCI, 11/2018. Tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, Trường Đại học Thương Mại và VCCI, 11/2018. 2018
22. Nguyễn Quang Vĩnh và Trần Văn Trang (2018), “Ứng dụng phương pháp AHP mờ (FAHP) trong sắp xếp thứ hạng các yếu tố
chủ  yếu  dẫn  đến  thành  công  trong  khởi
Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, Trường Đại    học  Thương
Mại     và     VCCI,
2018
 
  nghiệp sáng tạo”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, Trường Đại học Thương Mại và VCCI, 11/2018.   11/2018  
23. Tran Van Trang, Nguyen Quang Vinh, Quang Hung Do (2019). Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Prioritizing and Ranking Critical Success Factors of Innovation Startups. WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 16, 2019,
Art. #29, pp. 261-270 (Scopus index)
Đồng tác giả WSEAS
Transactions on Business and Economics
2019
24. Tran Van Trang and Duong Cong Doanh (2019). The role of structural support in predicting entrepreneurial intention: Insight from Vietnam. Management Science Letters, Volume 9, Issue 11, Pages: 1783-1798, doi: 10.5267/j.msl.2019.6.012 (Scopus index) Đồng tác giả Management Science Letters 2019
25. Duong Cong Doanh and Tran Van Trang (2019). Entrepreneurial self-efficacy and intention among Vietnamese students: A meta-analytic path analysis based on the theory of planned behaviour, Management Science Letters, Volume 9, Issue 11, Pages: 1783-1798, doi: 10.5267/j.msl.2019.6.007
(Scopus index)
Đồng tác giả Management Science Letters 2019
26. Tran Van Trang, Do Quang Hung and Luong Minh Huan (2019), “Entrepreneurial human capital, role models, and fear of failure and start-up perception of feasibility among adults in Vietnam”, International Journal of Engineering Business Management, Volume
11, 29/8/2019,
Đồng tác giả International Journal of Engineering Business Management 2019
 
  https://doi.org/10.1177/1847979019873269 (Scopus and ISI index)      
27. Trần Văn Trang (2019), “Chỉ số tiềm năng về khởi sự kinh doanh của thanh niên Việt nam”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 15, 5/2019 Tác giả Tạp chí Kinh tế và dự báo 2019
28. Trần Văn Trang (2019), “Mối quan hệ giữa vốn con người và nhận thức về khởi nghiệp”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia Quản trị nhân lực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học Lao động xã hội và Đại học Thương Mại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 4/2019 Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc gia Quản trị nhân lực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 2019
29. Nguyễn Thị Bích Loan và Trần Văn Trang (2019), A study on Vietnamese women entrepreneurship indicators, Kỷ yếu hội thảo quốc tế về Khởi nghiệp và sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, Huế 9/2019 Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế về Khởi nghiệp và sáng tạo
- Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam
2019
30. Do Quang Hung and Tran Van Trang (2020); Forecasting Vietnamese stock index: A comparison of hierarchical ANFIS and LSTM; Decision Science Letters, Vol. 9, issue 2, p.193-206. (Scopus index) Đồng tác giả Decision Science Letters 2020
31. Tran Van Trang, Do Quang Hung and Nguyen Thi Bich Loan (2020), Relationships between students’work values and entrepreneurial intention among Vietnamese students, Academy of entrepreneurship journal, Vol. 26, Issue 1. (Scopus index) Đồng tác giả Academy of entrepreneurship journal 2020
 
32. Trần Văn Trang (2020), ‘Ảnh hưởng của các yếu tố hỗ trợ và trở ngại cá nhân tới ý định hành vi khởi sự kinh doanh: nhận thức của nữ sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội’, Tạp chí Khoa học Thương Mại, số 141, p. 63- 72. Tác giả Tạp chí Khoa học Thương Mại 2020
33. Quang Hung Do and Tran Van Trang (2020), ‘An approach based on machine learning techniques for forecasting Vietnamese consumers’ purchase behaviour’, Decision Science Letters, Vol. 9, issue 2, p. 313-322, DOI: 10.5267/j.dsl.2020.5.004 (Scopus
index)
Đồng tác giả Decision Science Letters 2020
34. Vũ Thị Như Quỳnh & Trần Văn Trang (2020), ‘Overcoming the technical barriers to trade (TBT) of the EU market for Vietnam's textile and garment products’, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”, Đại học Thương Mại. Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại” 2020
35. Tran Van Trang (2020), ‘Thực hành quản trị chất lượng của doanh nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ: công cụ đánh giá và các vấn đề đặt ra’, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về tăng trưởng xanh: Quản trị và phát triển, Quy Nhơn 2020 Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc gia về tăng trưởng xanh: Quản trị và phát triển 2020
36. Trần Văn Trang (2020), ‘Nhận thức cá nhân, các giá trị văn hoá và hành vi khởi nghiệp’, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 276, tháng 6/2020. Tác giả Tạp chí Kinh tế và phát triển 2020
 
37. Trần Văn Trang (2020), Nghiên cứu các hoạt động hỗ trợ khởi sự kinh doanh ở Việt Nam, Tạp chí Công Thương, số 14 (2020), 266-276. Tác giả Tạp chí Công Thương 2020
38. Tran Van Trang and Quang Hung Do (2020), ‘Critical Success Factors of TQM Implementation in Vietnamese Supporting Industries’, Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol. 7(7). (Scopus/ISI index) Đồng tác giả Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol. 7(7). 2020
39. Tran Van Trang, Quang Hung Do and Minh Huan Luong (2021), ‘Performance Evaluation of Vietnamese Apparel Enterprises: An Application of DEA Approach’, WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 18, 2021. (Scopus index) Đồng tác giả WSEAS
Transactions on Business and Economics, Volume 18
2021
12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo
TT Tên sách Chủ biên hoặc thành viên Năm / nhà xuất bản
1 L’effet de la formation à l’entrepreneuriat : cas du Vietnam
Editions Universitaires Eurropéennes, ISBN-13: 978-3-8381-8084-7.
Chủ biên 2012/NXB Đại học Châu Âu
2 Paturel, R. (2013), Projets et entrepreneuriat au sein des pays émergents, L’Harmattan, Paris.
[Paturel R. et Van Trang TRAN (2013),
« L’effet des programmes de formation à l’entrepreneuriat. Le cas des clubs
“Etudiants-Entrepreneurs” d’Hanoi”]
Tham gia 01 bài 2013/ L’Harmattan, Paris.
3 Giáo trình Quản trị dự án Tham gia, viết chương 3 01.2015/NXB
Thống kê
4 Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học Tham gia, viết chương 4 10.2015/NXB
Thống kê
5 Cẩm nang hiểu biết về kinh doanh
(Tài liệu hướng dẫn khởi nghiệp của VCCI)
Chủ biên 2017/NXB Thanh niên
6 Giáo trình Quản trị sản xuất Chủ biên 2018/NXB Thống
               
 
     
13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
các cấp
Thời gian (bắt đầu - kết thúc) Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên Tình trạng
Giải pháp hoàn thiện môi trường thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam (cấp trường) 2001-2002 Thành viên Hoàn thành
Nghiên cứu mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp liên doanh
(cấp bộ)
2003-2004 Thành viên Hoàn thành
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp cho Ngân hàng nông nghiệp VN (cấp ngành) 2004-2005 Thành viên Hoàn thành
Nghiên cứu lý thuyết dự báo nhu cầu sản phẩm (cấp trường) 2015-2016 Chủ nhiệm Hoàn thành
Nghiên cứu lý thuyết hoạch định
nhu cầu nguyên vật liệu trong DNSX (cấp trường)
2016-2017 Chủ nhiệm Hoàn thành
Khởi sự doanh nghiệp của thanh
niên Việt Nam : Thực trạng và giải pháp (cấp Bộ)
2017-2019 Chủ nhiệm Hoàn thành
  1. Kinh nghiệm về giảng dạy
Có kinh nghiệm giảng dạy 20 năm về các lĩnh vực sau:
    • Khởi sự doanh nghiệp
    • Quản trị sản xuất
    • Hành vi tổ chức
    • Phương pháp nghiên cứu định lượng
             

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
 


Xác nhận của Trường Đại học Thương MạiHà nội., ngày 20 tháng 05 năm 2021
Người khai ký tên

Trần Văn Trang
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây